علوم تجربی راهنمایی

علمی

نمونه سئوالات چهار گزینه ای بخش دوم کتاب علوم تجربی سوم راهنمایی

         

                                                                          بسمه تعالی           تهیّه و تنظیم :علی اکبرمحمدیان

            نمونه سئوالات چهار گزینه ای بخش دوّم کتاب علوم تجربی پایه سوم راهنمایی

           

                 1- منشا گرمای خورشید کدام روش هسته ای است.

                    الف)همجوشی هسته ای - از تبدیل هلیم به هیدروژن          ب) فوزیون - ازتبدیل هیدژن به هلیم  

                      ج) شکافت هسته ای - از تبدیل هیدروژن به هلیم             د) فیسیون- ازتبدیل هلیم به هیدروژن       

 

                 2- کدام پدیده زمین شناسی در تمام حاشیه ورقه های سازنده سنگ کره زمین بوجود می آید.

                     الف) آتشفشان                        ب) زلزله                     ج) گودال                    د) کوه

 

                 3- کدام یک از گزینه های زیر در مورد دنباله دارها نادرست است.

                    الف) جنس آنها از غبار ویخ است                    ب) سر آنها درجهت مخالف خورشید است       

                      ج) درمدار بیضی شکل حرکت می کنند              د) نوعی سیارک هستند  

                                

                 4- جهش در کدام نوع سلول جاندار می تواند موجب تغییر جمعیت آن جاندار شود.

                     الف)عصبی                   ب) جنسی                  ج) ما هیچه ای              د) خونی           

 

                    ۵- کدام عامل مهمترین دلیل برای حرکت ورقه های سنگ کره می باشد.

                      الف) جریان همرفتی در نرم کره                         ب) اختلاف چگالی درنرم کره        

                       ج) اختلاف دما درنرم کره                                  د) جریان های دریایی

 

                 6- قطع کردن دم موش ها درطی چندین نسل توسط ویسمن اثبات می کند که:

                  الف) صفات اکتسابی ارثی می شوند   ب) استعمال وعدم استعمال اندام ها موجب بروزتغییرمی شود

                    ج) صفات اکتسابی ارثی نمی شوند    د) تغییرات درجمعیت جانداران بوجود می آید نه درافراد

 

                  ۷- فراوانی گیاهان گل داردرکدام دوره بیشتر است.

                      الف) پرکامبرین              ب) پالئوزوئیک            ج) مزوزوئیک              د) سنوزوئیک

 

                 8- آمونیت ها در کدام بخش زمین شناسی فراوان بوده اند.

                      الف) سنوزوئیک           ب) مزوزوئیک          ج) اواخرپالئوزوئیک        د) اوایل پالئوزوئیک

 

                 9- در برخورد دو ورقه قاره ای چراهیچ ورقه ای زیرورقه دیگر نمی رود.

                    الف) سختی ورقه ها    ب) نرم بودن ورقه ها   ج) سنگی بودن ورقه ها    د)جرم یکسان ورقه ها

 

                     ۱۰- کدام گروه منطقی تنظیم نشده است.

                     الف) زمین- مریخ - مشتری                                     ب) زحل- مشتری- نپتون 

                       ج)عطارد- زمین- زهره                                          د) اورانوس - زحل- نپتون

 

                  11- کدام سیاره آتمسفر غلیظ دارد.

                      الف) عطارد                     د) زهره                        ج) مشتری                    د) مریخ

 

                  ۱۲- دریک اندازه گیری دمای سطحی ستاره Aرا 6200درجه؛ستاره Bرا2900درجه و ستاره

                   Cرا3200درجه به   دست آورده اند به نظر شما این ستاره هابه ترتیب به چه رنگ ها یی دیده می شوند. شوند.                                    

                   الف) قرمز- آبی- زرد       ب) قرمز- زرد - آبی       ج) زرد - قرمز- آبی       د) زرد- آبی- قرمز

 

  13- تنها مولکولی که با ثبات است وکمتر دچار تغییرمی شود کدام است.

                           الف ) هسته                 ب) کروموزوم                    ج)DNA                   د) اتم  

 

                 1۴- به طور کلی پس از مشاهدات انجام شده بر روی جانداران چه نتیجه ای نمی توان گرفت.

                  الف) تغییرات در جمعیت های جانداران پدید می آیند نه درافراد      

                   ب) جانداران ازاجدادقدیمی ومشترک به وجود آمده اند

                   ج) زندگی از حالت ساده وابتدایی؛به صورت پیچیده تحول یافته است  د) صفات اکتسابی ارثی می شوند

 


                  15- به چه دلیل نظریه وگنر تبدیل به یک نظریه جامع تر به عنوان « زمین ساخت ورقه ای» شد.

                    الف) تشابه برخی سنگ های قاره ها               ب) تشابه کناره های دو قاره با یکدیگر

                      ج) وجود فسیل های مشابه در قاره ها              د) فراهم شدن امکان مطالعه کف اقیانوس ها

 

                  16- « در اقیانوس ها اجزای سازنده حیات ترکیب شد واولین مولکول های ماده آلی ساخته شد

                            وحیات ازآن شکل گرفت»   این نظریه چه نام دارد.

                      الف) خلقت                ب) کیهانی                ج) اوپارین              د) تولیدخودبه خود

 

                 17- کدام یک ازنظریه های زیر درباره سیاره « پلوتو» صحیح است.

                     الف) یک سیاره خارجی است          ب) از یک منظومه دیگر وارد منظومه شمسی شده است

                      ج) زمانی یکی از قمرهای نپتون بوده است          د) یک سیاره داخلی است

 

                  18- کدام گیاه نسبت به بقیه پیشرفته تر است.

                     الف) سرخس                     ب) خزه                     ج) کاج                     د) کدو

 

                 19- مدت زمان گردش به دور خود « حرکت وضعی » درکدام سیاره بیشتر است .

                     الف) زهره                      ب) مریخ                     ج) مشتری                  د)عطارد

 

                 20- در کدام یک از سنگ های زیر می توان فسیل یافت .

                     الف) کوارتزیت                  ب) ماسه سنگ                  ج) گابرو                د) مرمر

 

                 21- کدام یک از نظریه های زیر را نمی توان به کمک نظریه وگنر توضیح داد .

                      الف) یخچال ها       ب) آتشفشان ها     ج) رشته کوه های پیوسته و مرتفع        د) زلزله ها

 

                 22- کدام یک در ایجاد جهش نقش کمتری دارد .

                    الف) مواد رادیو اکتیو     ب) اشعه فوق بنفش    ج) اشعه زیر قرمز   د) موادشیمیایی ودارویی

 

                 23- یک سال زمینی کدام سیاره ازیک روز آن کمتر است .

                   الف) عطارد                ب) زهره                    ج) زحل                د) اورانوس

 

                 24- بهترین دلیل برای ازبین رفتن اجساد جانوران چیست .

                 الف) اکسیژن        ب) جانداران گوشتخوار      ج) باکتری ها وقارچ ها        د) گرمای محیط

 


                 25- مناسب ترین ایزوتوپ برای تعیین عمر سنگ ها کدام است .

                    الف) روبیدیم                   ب) اورانیم                   ج) کربن                  د) پتاسیم

 

                 26- کدام گزینه راه شناسایی گاز هیدروژن است .

                    الف) آب آهک را شیری رنگ می کند             ب) به صورت حباب از مایع بالا می آید

                     ج) کبریت نیم افروخته را شعله ور می کند       د) با صدای انفجار خفیفی می سوزد

 

                  27- اولین گیاهان گل دار و آغازیان به ترتیب در کدام دوران های زمین شناسی بوده اند .

                      الف) مزوزوئیک - پالئوزوئیک                               ب) پرکامبرین- سنوزوئیک        

                        ج) مزوزوئیک - پرکامبرین                                   د) سنوزوئیک - مزوزوئیک

 

                  28- بزرگترین سیاره منظومه شمسی و کوچکترین آن به ترتیب کدامند .

                     الف) مشتری - زحل        ب) مشتری - پلوتو      ج) زحل - مریخ         د) زحل- عطارد

 

                   29- کامل ترین گیاهان که بر روی زمین ظاهر شدند کدام گزینه می باشد .

                     الف) نهان دانگان         ب) باز دانگان        ج) جلبک های دریایی      د) گیاهان هاگ دار

 

                 30- چرا در قطب خرگوش قهوه ای وجود ندارد .

                     الف) به علت کمبود غذا                                       ب) به علت کمبود نورخورشید        

                       ج) به علت عدم سازگاری با محیط                         د) به علت سرمای شدید

 

                 31- با اطمینان نمی توان گفت که فرزند یک ورزشکارحتما ُورزشکار خواهد شد .این موضوع

                     در نظریه کدام دانشمند است .

                     الف) دووریس               ب) لامارک               ج) داروین                د) ویسمن

 

                 32- در کدام یک از سنگ های زیر فسیل وجود ندارد .

                    الف) سنگ آهک          ب) سنگ رستی           ج) ماسه سنگ                د) مرمر

 

                 33- سرستاره دنباله دار در جهت شمال غربی می باشد خورشید در کدام طرف آسمان قرار دارد .

                     الف) شمال غربی           ب) شمال شرقی           ج) جنوب غربی         د) جنوب شرقی

 

                                                                                                                                                           

 

                 34- پیدایش نخستین مهره داران و فراوانی گیاهان گل دار به ترتیب مربوط به کدام دوران

                      زمین شناسی است.

                      الف) سنوزوئیک- پلئوزوئیک                                      ب) پلئوزوئیک - سنوزوئیک   

                        ج) مزوزوئیک - سنوزوئیک                                      د) سنوزوئیک - مزوزوئیک   

 

                 35- کدام سیارات جهت گردش آنها با دیگر سیارات به دور خورشید تفاوت دارد.

                      الف) عطارد- زهره       ب) زهره - پلوتو      ج) مشتری - مریخ      د) عطارد - مریخ

 

                 36- حجم کدام سیاره به اندازه حجم کره ماه است وآتمسفر آن شامل چه عناصری است.

                      الف) زهره - آهن ونیکل                                   ب) مشتری - هیدروژن وهلیم        

                        ج) عطارد- سدیم وهیدروژن                              د) زحل - هیدروژن وهلیم

 

                 37- در کدام یک ازبرخوردهای زیر هیچ یک ازورقه ها به زیر دیگری نمی رود.

                      الف)برخورددوورقه قاره ای                                         ب)برخورد دوورقه اقیانوسی        

                        ج)برخوردیک ورقه اقیانوسی به یک ورقه قاره ای          ج)هرسه مورد

 

                 38- نظریه صفات اکتسابی ارثی می شوند مربوط به کدام دانشمند است.

                       الف) داروین                ب) ویسمن                ج) دووریس             د) لامارک

 

                 39- بیشترین ماده تشکیل دهنده خورشید کدام است وچند درصد از حجم خورشید راتشکیل می دهد.

                

                    الف) هلیم25درصد      ب) هیدروژن25درصد      ج) هلیم73درصد      د) هیدروژن73درصد

 

                 40- ساقه گوشتی وبرگ تیغی گیاه کاکتوس چه کمکی به آن می کند.

                     الف) کم شدن ذخیره آب                  ب) زیاد شدن ذخیره آب وامکان زندگی در محیط خشک

                      ج) از دست دادن آب زیاد وامکان زندگی در محیط خشک          د) هر سه مورد

 

                 41- ورقه های سنگ کره به ترتیب درکدام مناطق ازهم دورودرکدام مناطق به هم نزدیک می شوند.

                        الف) جریان همرفتی رو به بالا- جریان همرفتی رو به پایین        

                          ب) جریان همرفتی رو به پایین- جریان همرفتی رو به بالا

                          ج) در محل تماس دوورقه اقیانوسی- درمحل تماس ورقه اقیانوسی به قاره ای   

                           د) هر دو مورد درمحل تماس دوورقه اقیانوسی

 

                 42- اطلاعات مربوط به ستاره ها از چه طریق به دست می آید.

                      الف) نمونه برداری مستقیم                                ب) بررسی شهاب سنگ ها     

                        ج) تجزیه نور ستاره ها                                    د) بررسی اولیه منشا ستاره ها

 

                 43- به قطعه سنگ های بزرگ که پس از برخورد باجوّزمین نوری ایجاد می کنندوبه سطح زمین

                         می رسندچه نام دارند.

                      الف ) شهاب               ) سیارک               ج) شهاب سنگ              د) دنبا له دار

 

                 44- سومین سیاره نزدیک به خورشید است که مدارآن بین زهره ومریخ قرار دارد.

                    الف) عطارد                ب) مریخ                 ج) زهره                 د) زمین 

 

                 45- کدام پدیده زیر در محل دور شدن دوورقه که معمولا دراقیانوس ها قرار دارند به وجود می آیند.

                     الف) رشته کوه های میان اقیانوسی                           ب)جزایر قوسی         

                       ج) گودال عمیق                                                    د)رشته کوه های بلندقاره ای

 

                  46- قطعات سنگی وفلزی بسیاری که بین سیاره مریخ ومشتری قرار دارد چه نام دارد.

                       الف) قمر                ب) شهاب                  ج) سیارک                  د) شهاب سنگ

 

                 47- کدام یک از پدیده های زیر درمحل برخورد دو ورقه قاره ای باقاره ای به وجود می آید.

                      الف) آتشفشان        ب) رشته کوه های بلند        ج) گودال عمیق       د) ایجاد پوسته جدید

 

                  48- کدام یک از عناصر زیر در خورشید وجود دارد .

                      الف) آهن و نیکل      ب) آهن و سیلیکات     ج) اکسیژن و هیدروژن     د) هلیم و هیدروژن

 

                 49- کدام پدیده ها دررشته کوه های میان اقیانوسی به وقوع می پیوندد .

                      الف) زمین لرزه      ب) آتشفشان       ج) ایجاد کوه – زمین لرزه      د) موارد الف و ب

 

                 50- کدام یک از سیارات زیر جزء سیارات داخلی و خارجی نمی باشد .

                      الف) اورانوس             ب) نپتون                ج) پلوتو                     د) زمین

 

                  51- علت کشیده شدن ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره ای چیست .

                       الف) دما                 ب) فشار                     ج) سنگینی                د) مواد مذاب

 

-                                  52 - دانشمندان عقیده دارند که .......و.......سنگ های زیرزمینی را به شکل خمیر در می آورند.

-                                     

                      الف) آب و حرارت          ب) فشار و حرارت         ج) دما و فشار         د) زلزله و فشار

 

                  53-  کدام حادثه مربوط به دوران سنوزوئیک است .

                        الف) پیدایش نخستین مهره داران                                 ب) فراوانی دایناسورها           

                           ج) آغاز زندگی در خشکی                                         د) گسترش پستانداران

 

                 54- کدام یک از عوامل زیر سبب شده که از همه جانداران فسیل تشکیل نشود .

                      الف) آب       ب)  محل نا مناسب       ج) باکتری های تجزیه کننده     د) سنگ نا مرغوب

 

                 55- مجمع الجزایرژاپن و اندونزی حاصل حرکت کدام ورقه ها می باشد .

                     الف) برخورد دو ورقه قاره ای            ب) دور شدن دو ورقه اقیانوسی از یکدیگر

                        ج) برخورد دو ورقه اقیانوسی           د) برخورد یک ورقه قاره ای با یک ورقه اقیانوسی

 

                  56- این جمله نظریه کدام دانشمند را تایید می کند « در مقابل سرما خرگوش با گوش کوتاه 

                        مقاوم تراست چون گرما را حفظ می کند .»

                      الف) داروین               ب) ویسمن              ج) لامارک               د) دووریس

 

                 57- این جمله کدام نظریه را تایید می کند .« درازی گردن زرافه ها به دلیل کشیده شدن گردن

                          آن ها برای خوردن برگ درختان بوده است ».

                      الف) جهش                                      ب) استفاده یا استفاده نکردن از اندام ها         

                        ج) انتخاب طبیعی                            د) انتخاب مصنوعی

 

                 58- کدام یک ازعوامل زیراز فسیل شدن جسد جانداران جلوگیری می کند .

                       الف) محیط های رسوبی                                         ب) یخچال های طبیعی          

                         ج) جانداران تجزیه کننده                                       د) شیره های گیاهی

 

                 59- کدام یک از سیارات زیرجزء سیارات داخلی (زمین مانند ) نمی باشد .

                       الف) عطارد            ب) مریخ                 ج) زهره                 د) مشتری

 

                 60- برای تجزیه نورستاره ها از چه دستگاهی استفاده می شود .

                        الف) برق نما           ب) ولت سنج         ج) طیف نگار          د) زاویه یاب

 

                   ۶۱- عامل اصلی حرکت ورقه های سنگ کره زمین چیست .

                       الف) جنس سنگ ها                                             ب) ضخامت لایه سنگ کره            

                         ج) اندازه ورقه ها                                              د) جریان همرفتی در نرم کره

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                             

+ نوشته شده در  هفدهم تیر ۱۳۸۷ساعت ۱۴:۴۷ بعد از ظهر  توسط علی اکبر محمدیان  |